Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Zmiany terminu składania ofert na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 133 z dnia 2 września 2013

 

Zarządzenie Nr 142

Dyrektora Szpitala Specjalistycznego

im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

z dnia 17 września 2013 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) w związku z § 11 pkt 4 Statutu z dnia 5 czerwca 2012 roku – zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 1. Dokonuje się zmiany terminu składania ofert na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 133 z dnia 2 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujący niżej wymienione zakresy:

  1. świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia szpitalne w zakresie Oddziału Chirurgii Onkologicznej,

  2. świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia szpitalne w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (trzy ambulatoria),

  3. świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia szpitalne w zakresie Oddziału Otolaryngologicznego,

  4. świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia ambulatoryjne w zakresie Poradni Hematologicznej.

 

 1. W związku z powyższym w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się następujących zmian:

  1. w załączniku Nr 1 do zarządzenia ust. 5 i 6 otrzymują odpowiednio brzmienie:

 1. 5. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem:

Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”

- w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 27 września 2013 r.

Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.

 1. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:

- w dniu 30 września 2013 roku (piątek) o godz. 11.00.”

 

 

2) w załącznikach Nr 3, 4, 5 i 6 do zarządzenia dotychczasowe terminy składania ofert (do godz. 15.00 dnia 18 września 2013 r.) zamienia się na terminy ustanowione niniejszym zarządzeniem tj. „do godz. 15.00 dnia 27 września 2013 r.” oraz oznaczenie dnia otwarcia ofert (w dniu 20 września 2013 roku (piątek) o godz. 10.00) zamienia się na termin otwarcia ofert ustalony niniejszym zarządzeniem tj. „w dniu 30 września 2013 roku (poniedziałek) o godz. 11.00”.

 

 1. § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

 

1. Dla wykonania zadań Komisja odbędzie posiedzenie w dniu 30 września 2013 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10. „

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

§ 3.

 

Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru umieści treść niniejszego zarządzenia na stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia a także powiadomi o zaistniałych zmianach członków Komisji oraz oferentów, którzy do dnia 17 września 2013 roku złożyli oferty w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym.

 

§ 4.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji – w zakresie przeprowadzenia konkursu ofert.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.