Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

(z dnia 30.05.2018) Ogłoszenie konkursów ofert na świadczenia zdrowotne

 

OGŁOSZENIE

konkursów ofert na świadczenia zdrowotne

 
Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)
 
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiegom w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
1)    świadczenia ambulatoryjne w zakresie poradni alergologicznej, diabetologicznej, nefrologicznej, preluksacji , zaburzeń i wad rozwojowych dzieci oraz kardiologicznej (kod: 85112200-9)
2)    świadczenia ambulatoryjne w zakresie poradni ginekologiczno-położniczej, chirurgii ogólnej, chirurgicznej dla dzieci, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz otolaryngologicznej(kod: 85112200-9)
3)    świadczenia ambulatoryjne w zakresie poradni radioterapii, onkologicznej, hematologicznej i chirurgii onkologicznej (kod: 85112200-9),
4)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgii Onkologicznej (kod: 85111100-1)
5)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Pediatrycznym (kod: 85111200-2)
6)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Ginekologii Onkologicznej (kod: 85111100-1)
7)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Neonatologicznym z IT (kod: 85111200-2)
8)    pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w zakresie opieki lekarskiej w czasie transportu specjalistycznego (kod: 85121100-4),
 
1.    Umowa zostanie zawarta na okres:
1)     w przypadku świadczeń ambulatoryjnych realizowanych w poradniach od dnia 1 lipca 2018 roku do  30 czerwca 2021 roku,
2)    w przypadku świadczeń szpitalnych realizowanych w oddziałach od dnia 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.
3)    w przypadku pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń w zakresie opieki lekarskiej w czasie transportu specjalistycznego od dnia 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2.    Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Psychiatrycznego - parter) tel. 18 442-59-26.
3.    W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi  o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
4.    Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Andrzej Fecko – Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru
w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26.
5.    Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………” w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,    Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 18 czerwca 2018 r.
Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.
6.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:
- w dniu 20 czerwca 2018 roku o godz. 11.00.
7.    Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowe Szpitala: www.szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
8.    Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
9.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
10.Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153       i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn zm.).
  
 
 
administrator, śr., 30/05/2018