Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Profilaktyka chorób nowotworowych

   eea grants                                                            eea grants

DA.4240-3-3/15
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
 
Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.217) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz.  1027 z późn. zm.) – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax (0-18) 443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu w ramach projektu pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie Nowosądeckiem realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w zakresie badań.
 
1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:
Świadczenia zdrowotne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu w zakresie następujących badań:
zad 1
Wykonywanie badań mammograficznych piersi
zad 2
Wykonywanie badań USG piersi
zad 3
Wykonywanie badań gastroskopowych
zad 4
Wykonywanie badań kolonoskopowych
zad 5
Konsultacje w zakresie chirurgii onkologicznej
zad 6
Konsultacje w zakresie ginekologii onkologicznej
zad 7
Badania skóry w kierunku czerniaka
 
Usługi realizowane będą od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2016 r.
 
Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia w zawarte są w SWKO. 
 
2.      Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w DAT- zespół ds. zamówień publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. ( 0-18) 443-66-35 lub otrzymać drogą pocztową.
 
3.      Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 
4.      Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
 
5.      O wynikach konkursu Przyjmujący zamówienie (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 
6.      Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.
 
7.      Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:
·         Elżbieta Jasińska- zespół ds. sprzedaży - sprawy merytoryczne tel/ fax 0-18/ 443-88-77 wew. 607,
·         Ryszard Tobiasz – Koordynator DAT - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax (0-18) 443-66-35
 
8.      Ofertę należy złożyć w DAT- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.
 
Termin składania ofert upływa w dniu  14 lipca 2015 r. o godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w Zespole ds. zamówień publicznych - DAT - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu , ul. Młyńska 10.
 
 
9.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Cena (koszt)                     100 % - stawka maksymalna
 
 
Nowy Sącz, dnia 3 lipca 2015 r.

 

 

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA -
OGŁOSZENIA O KONURSIE OFERT

(poprawa terminu składania i otwarcia ofert ze względu na błąd pisarki)

 

dot. zmiany ogłoszenia o konkursie ofert:

w ogłoszeniu winno być:

„8. Ofertę należy złożyć w DAT- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  14 lipca 2015 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w Zespole ds. zamówień publicznych - DAT  - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu , ul. Młyńska 10.”

w ogłoszeniu winno być:

„8. Ofertę należy złożyć w DAT- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  23 lipca 2015 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w Zespole ds. zamówień publicznych - DAT  - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu , ul. Młyńska 10.”

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA -
OGŁOSZENIA O KONURSIE OFERT

(zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

 

dot. zmiany ogłoszenia o konkursie ofert:

 

  w ogłoszeniu winno być:

„8. Ofertę należy złożyć w DAT- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  23 lipca 2015 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w Zespole ds. zamówień publicznych - DAT  - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu , ul. Młyńska 10.”

 

 

w ogłoszeniu winno być:

„8. Ofertę należy złożyć w DAT- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  24 lipca 2015 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w Zespole ds. zamówień publicznych - DAT  - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu , ul. Młyńska 10.”

 

  

 

 

SPECYFIKACJA 

 Zmiana do SWKO

 Zmiana do SWKO II 

Wynik Konkursu