Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Praca

śr., 06/05/2015

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o naborze na stanowisko LEKARZ – SPECJALISTA w dziedzinie OTOLARYNGOLOGII lub OTORYNOLARYNGOLOGII dla potrzeb Oddziału OTOLARYNGOLOGICZNEGO  Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

 

Wymagania w stosunku do kandydatów na stanowisku LEKARZA Oddziału Otolaryngologii:

 

tytuł specjalisty w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii:

 

Proponowane zatrudnienie:

umowa o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowy cywilno-prawnej.

 

Wynagrodzenie:

zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – do uzgodnienia.

 

Wymagane dokumenty:

 

-         Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”,

-         List motywacyjny,

-         Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,

-         Oświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1. Termin  do   dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Sposób składania dokumentów w kopercie zamkniętej: osobiście w Sekretariacie Dyrektora  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.

3. Prosimy o dopisanie na kopercie; „Konkurs ofert na stanowisko –  lekarza Oddziału Otolaryngologicznego”: 

 

Dodatkowe informacje:

1. Kontakt:  Dyrektor  lub Z-ca Dyrektora ds. Personalnych –  telefon: 18  443 78 47

2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),

3. Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

     I. etap – otwarcie ofert, sprawdzenie spełniania warunków formalnych, zakwalifikowanie do II etapu i zawiadomienie o wynikach z zaproszeniem do kolejnego etapu,

     II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej : www.szpitalnowysacz.pl .

5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania  nie zostaną zwrócone.

6. W razie podjęcia decyzji o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno-prawnej – zostanie przeprowadzony konkurs na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

7. Dyrektor może odstąpić od postępowania –  konkursu ofert na stanowisko – lekarza  Oddziału Otolaryngologicznego – bez podania przyczyny.

 

 

pon., 02/11/2015

OGŁOSZENIE

 

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Nowym Sączu zatrudni lekarzy specjalistów:

1) w dziedzinie chirurgii onkologicznej (praca w Oddziale)

2) w dziedzinie otolaryngologii (praca w Oddziale)

3) w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej  (praca w SOR)

4) w dziedzinie chorób zakaźnych (praca w Oddziale)

5) w dziedzinie hematologii (praca w Oddziale)

6) w dziedzinie radiologii

7) w dziedzinie pediatrii, chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej albo specjalizujących się w tych dziedzinach (praca w opiece całodobowej).

Zapewniamy możliwość zatrudnienia etatowego lub kontraktowego oraz  atrakcyjne wynagrodzenie.

Zainteresowanych szczegółami prosimy o kontakt telefoniczny (18) 443 88 77 w. 507 albo (18) 44 25 926.  

OGŁOSZENIE

wt., 30/06/2015

,,Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zatrudni lekarzy specjalistów:

1)   w dziedzinie chirurgii onkologicznej

2)   w dziedzinie otolaryngologii

3)   w dziedzinie medycyny ratunkowej

4)   w dziedzinie chorób zakaźnych

5)   w dziedzinie hematologii

6)   w dziedzinie pediatrii, medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych

Zapewniamy możliwość zatrudnienia etatowego lub kontraktowego oraz  atrakcyjne wynagrodzenie.

Zainteresowanych szczegółami prosimy o kontakt telefoniczny (18) 443 88 77 w. 507 albo (18) 44 25 926.”

 

 
 
 
wt., 21/04/2015
 
Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator ds. finansowych w projekcie pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Koordynatora Projektu ds. finansowych będzie należało między innymi:
 
- współpraca z Koordynatorem Projektu, działem Księgowości, Działem Zatrudnienia i Płac oraz innymi kom. Organizacyjnymi Szpitala
- przygotowywanie wniosków o płatność i ich rozliczanie
-  weryfikacja harmonogramów płatności, (czuwanie nad terminowym regulowaniem płatności, zgodnie z ich wymagalnością oraz okresem kwalifikowalności),  prognoz wydatków i terminowe ich przekazywanie do instytucji wskazanych w umowie o dofinansowanie,
- sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem formalnym i rachunkowym
- przygotowywanie sprawozdań w części finansowej

Wymagania konieczne:
• obywatelstwo polskie
• wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe ekonomiczne)
• znajomość zagadnień z zakresu rozliczania projektów ze środków zewnętrznych, rachunkowości, finansów publicznych, prawa podatkowego
·dyspozycyjność
 
Wymagania pożądane:
• doświadczenie w rozliczaniu projektów (udział w rozliczaniu co najmniej 1 projektu ze środków UE);
• obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel), oraz Internetu
• znajomość regulacji prawnych z zakresu: zamówień publicznych, ponadto znajomość przepisów regulujących, zasady rozliczania finansowego projektów współfinansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
• samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, zorientowanie na osiągnięcie założonego celu, umiejętność współpracy
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CW,
- ofertę realizacji zadania;
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
- oświadczenie o rozliczaniu co najmniej 1 projektu ze środków UE

 
UMOWA ZOSTANIE ZAWARTA NA CZAS REALIZACJI PROJEKTU, tj. do dnia 30.04.2016 r.
Ofertę zawierającą: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz proponowaną kwotę brutto wynagrodzenia miesięcznego należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2015 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Dyrekcji.
Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Jasińska Koordynator zespołu ds. sprzedaży, Tel. 18 443 52 607, kom. 602 83 23 11

 

 

Pełna wersja