Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Ogoszenie o konkursie-radiologia

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 154
z dnia 30 października  2012 r.
 
OGŁOSZENIE
konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
 
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert          i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o przyjęcie obowiązków udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii wykonywanych  w ramach Działu Diagnostyki Obrazowej
 
1.    Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 roku.
2.    Obowiązujące formularze oferty, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5 (budynek administracji parter – obok Oddziału Psychiatrycznego) tel. (18) 442-59-26 – począwszy od dnia  31 października 2012 roku.
3.    W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
4.    Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
mgr Lidia Zelek – Z-ca Dyrektora ds. personalnych
            w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 443 – 78 - 68.
5.    Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem:
„Oferta na ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie radiologii ”
-          w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, Sekretariat Dyrektora w terminie do godz. 15.00 dnia 12 listopada 2012 r.
Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.
6.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:
- w dniu 15 listopada 2012 roku (czwartek) o godz. 10.00.
7.    Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowe Szpitala: www.szpitalnowysacz.pl  w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
8.    Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
9.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.
10. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Link