Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

(z dnia 22.05.2018) OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT
 
          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 72 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zmienione zarządzeniem Nr 74 z dnia 9 maja 2018 roku  informuje, że w dniu 21 maja 2018 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania;

 
A. DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZE    Z
1.    w zakresie Oddziału Anestezjologii z IT – brak ofert.
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia             27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).
 
2.    w zakresie medycyny ratunkowej (SOR)
a)    Ambulatorium chirurgiczne SOR:

NR oferty

Dane oferenta

30-1

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Węgrzyn ISPL-JW. 31-941 Kraków os. Kolorowe 26/38

b)   Ambulatorium chirurgii urazowej SOR:

NR oferty

Dane oferenta

30-5

Gabinet Specjalistyczny lek. Tomasz Ponikowski 33-300 Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 28/12

30-3

Indywidualna praktyka Lekarska Albert Pajor Męcina 664, 34-654 Męcina

30-1

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Węgrzyn ISPL-JW. 31-941 Kraków os. Kolorowe 26/38

c)    Ambulatorium ogólne SOR:

NR oferty

Dane oferenta

30-4

Prywatna Praktyka Lekarska  lek. Bogdan Łacny, 33-300 Nowy Sącz   ul. Grabowa 26

 
 
3.    W zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych:

NR oferty

Dane oferenta

30-2

Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Andrzej Fugiel ul. Dunajcowa 75a, 33-300 Nowy Sącz,

 
4.    W zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego:
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia             27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).
 
B. ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:
W zakresie Oddziału Chirurgii Onkologicznej:

NR oferty

Dane oferenta

30-6

Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Łukasz Wojas Podłopień 349,     34-650 Tymbark

30-7

Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Arkadiusz Szczecina                    34-615 Słopnice 867

30-8

Prywatna Praktyka Lekarska Gabinet Specjalistyczny Robert Gajewski ul. Batorego 81 33-300 Nowy Sącz,

30-9

Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Milanowski 30-656 Kraków ul. Turniejowa 61/10a

30-10

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Waldemar Dutkiewicz, Osieczany 413,  32-400 Myślenice

30-11

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ryszard Dominik 33-311 Wielogłowy Dąbrowa 179

 
UZASADNIENIE: Wymienieni oferenci zaproponowali w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.
 
Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 22 maja 2018 roku.
 
 
POUCZENIE
 
Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).

 

(z dnia 22.05.2018) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert
 
 
administrator, czw., 22/05/2018