Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkursu ofert na świadczenia zdrowotne – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej dla potrzeb: Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci

<!--[endif]---->

OGŁOSZENIE

konkursu ofert na świadczenia zdrowotne – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej  dla potrzeb:

Oddziału  Chirurgicznego dla Dzieci

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Nowym Sączu ul. Młyńska 10

zaprasza do składania ofert  i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Leczenie Szpitalne – Oddział Chirurgiczny dla Dzieci

Lekarz – specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej

 

1.    Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 roku.

2.    Obowiązujące formularze oferty Oferent może odebrać w Dziale Zatrudnienia i Płac Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 (budynek Dyrekcji Szpitala, parter)  - tel. (18) 442-58-84.

3.    W miejscu wskazanym w pkt 2 ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy. 

4.    Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Renata LESZKO – specjalista Działu Zatrudnienia i Płac

            w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-94.

5.    Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem:

„Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie lekarz – specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej” w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, Sekretariat Dyrekcji w terminie do godz. 15.00 dnia 25 lutego 2016 r.

Na kopercie należy wpisać imię i nazwisko oraz nr telefonu umożliwiający kontakt z oferentem.

6.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 10 marca 2016 roku o godz. 10.00.

7.    Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalnowysacz.pl w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

8.    Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

9.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.

10. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.).