Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs Ofert Histopatologia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu , ul. Młyńska 10 tel/fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

1. Przedmiot konkursu obejmuje 2 zadania, w tym: Zakres usług obejmuje

zadania:

Zadanie nr 1: Badanie histopatologiczne opracowywane i oceniane w siedzibie Zamawiającego - intra Badanie – badanie intra od jednego pacjenta za badanie doraźne pojedynczego materiału operacyjnego – pobranie i ocena mikroskopowa. Badania histopatologiczne: Diagnoza preparatów histopatologicznych i cytologicznych (w tym badania histopatologiczne materiału pointowego) opracowanych przez pracowników Udzielającego zamówienie, a pobranych przez przyjmującego zamówienie - badanie/diagnoza.

Zadanie nr 2: Badania histopatologiczne: Oznaczenie obecności receptorów: a) estrogenowych, b) progesteronowych, c) herceptyny (her 2), d) inne - zgodnie z zleceniem Udzielającego zamówienie. Badania cytologiczne - plwocina

Udzielający zamówienie nie dopuszcza składanie ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji w zadaniu. Udzielający zamówienie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. Małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000. Ceny netto nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania wszystkich w/w pozycji - całego przedmiotu zamówienia. TERMIN REALIZACJI: - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : Cena (koszt) 100 % 2. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Przyjmującego zamówienie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w DAT-zespół ds. Zamówień Publicznych Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel/fax 18/443-66-35, na stronie www.szpitalnowysacz.pl lub otrzymać drogą pocztową. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

l. w sprawach merytorycznych – Iwona Majoch – Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych tel.18/442-01-06

2. w sprawach proceduralnych – Ryszard Tobiasz – Koordynator DAT- zespołu ds. Zamówień Publicznych, tel.18/ 443-66-35

3. Ofertę należy złożyć w DAT- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2011 r. o godz. 11:00 Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 marca 2011 r. o godz. 12:00 w DAT - zespół ds. Zamówień Publicznych Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu , ul. Młyńska 10.

4. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

5. Termin związana ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

7. Zgodnie z § 16 i § 17 Rozporządzenia Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert. Nowy Sącz, dnia 21 marca 2011 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja

Modyfikacja do specyfikacji