Dziś jest wtorek 18 maja 2021     Imieniny obchodzą: Aleksander, Alicja, Edwin, Eryka, Feliks

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE KONKURSU OFERT

          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1638 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

 

KOMISJA KONKURSOWA POWOŁANA PRZEZ DyrektorA Szpitala Specjalistycznego IM. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

ZARZĄDZENIEM NR 157 Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU  W SPRAWIE OGŁOSZENIA  I PRZEPROWADZENIA KONKURSÓW OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  INFORMUJE, ŻE W DNIU 20 LISTOPADA 2017 ROKU  W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA POPRZEDZAJĄCEGO ZAWARCIE UMÓW O PRZYJĘCIE OBOWIĄZKU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKREŚLONYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 157 Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU;

DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:                 

I.  W ZAKRESIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO:

Ambulatorium chirurgii urazowej

 

Nr oferty

Dane oferenta

63-1

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Odyniec          ul. Batalionów Chłopskich 24/34 33-300 Nowy Sącz

 

 

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 20 listopada 2017 roku.

 

POUCZENIE

 

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).

 

 

Podpis  Przewodniczącego Komisji:

 

………………………………………

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert  plik do pobrania

 
 
administrator, pon., 20/11/2017