Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE KONKURSU OFERT

 

              Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.581 z późn. zm.)
 
 
KOMISJA KONKURSOWA POWOŁANA PRZEZ DyrektorA Szpitala Specjalistycznego IM. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
ZARZĄDZENIEM NR 102 Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA I PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  INFORMUJE, ŻE W DNIU 28 WRZEŚNIA 2015 ROKU  W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA POPRZEDZAJĄCEGO ZAWARCIE UMÓW O PRZYJĘCIE OBOWIĄZKU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH        
 W ZAKRESIE OKREŚLONYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 102
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2015 ROKU;
 
 
A.DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
 
I.              W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ AMBULATORIUM OGÓLNEGO POZ – BRAK OFERT
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).
 
II.            W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
A)   Ambulatorium ogólne         – BRAK OFERT
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).
 
B)   Ambulatorium chirurgiczne – BRAK OFERT
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).
 
C)   Ambulatorium chirurgii urazowej:
 

NR oferty
Dane oferenta
58
Specjalistyczny Gabinet Lekarski lek. Tomasz Jezierski 33-300 Nowy Sącz
ul. Podhalańska 18
 

 
 
III.           W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ ODDZIAŁU HEMATOLOGICZNEGO

NR oferty
Dane oferenta
57
Praktyka Lekarska Grzegorz Pięda Piątkowa 217 33-300 Nowy Sącz
 

 
IV.           W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGICZNEGO – BRAK OFERT
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).
 
V.            W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

NR oferty
Dane oferenta
56
Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Andrzej Fugiel 33-300 Nowy Sącz             ul. Dunajcowa 75a

 
 
VI.          W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ – BRAK OFERT
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).
 
 
VII.         W ZAKRESIE PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ

NR oferty
Dane oferenta
55
Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Barbara Kmak 33-333        Ptaszkowa 593
 

 
 
VIII.        W ZAKRESIE DZIAŁU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – BRAK OFERT
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).
 
 
  1. ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:
 
IX.          W ZAKRESIE ODZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ:
 
(OFERTA NR 59) - Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Artur Wieczorek 33-380 Krynica Zdrój Al. Tysiąclecia 3/4
UZASADNIENIE: PRZEPROWADZONE Z OFERENTEM NEGOCJACJE W CELU USTALENIA CENY PLANOWANYCH DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ORAZ MIESIĘCZNEJ LICZBY GODZIN ICH WYKONYWANIA NIE PRZYNIOSŁY REZULATATU, CO STANOWI PODSTAWĘ ODRZUCENIA OFERTY.
 
 
Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 28 WRZEŚNIA 2015 r.
 
 
POUCZENIE
 
Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 
Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).
 
 
 
Podpis Przewodniczącego Komisji:
 
………………………………………
 

OGŁOSZENIE