Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert

 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

 
          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1638 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 3 z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w dniu 17 stycznia 2018 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów     o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania;
 
A. DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:     
 
1.    w zakresie Oddziału Ginekologii Onkologicznej:
NR oferty
Dane oferenta
1-17*/
ART-MED. Radosław Kosobucki 30-660 Kraków ul. Algierska 19
*/ Przyjęto również tę ofertę w zakresie realizacji zadań lekarza kierującego oddziałem
 
2.    w zakresie Oddziału Hematologicznego :
NR oferty
Dane oferenta
1-5
Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Witold Górecki, Frycowa 241,        33-335 Nawojowa
 
1-6
Specjalistyczny Gabinet Lekarski lek. Anetta Śmietana ul. Szopena 1,        35-055 Rzeszów
 
1-7
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Ewa Maciąg 35-232 Rzeszów, ul. Mikocińska 39c
 
1-3*/
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska  lek. Anna Zając-Gwóźdź    ul. Browarna 42/4 33-300 Nowy Sącz
 
*/ Przyjęto również tę ofertę w zakresie realizacji zadań lekarza kierującego oddziałem
 
 
3.    w zakresie Oddziału Urologicznego:
NR oferty
Dane oferenta
1-1
Specjalistyczny Gabinet Lekarski lek. Marek Worek 33-100 Tarnów       ul. Mostowa 4A
 
 
 
4.    w zakresie medycyny ratunkowej (SOR)
a)    Ambulatorium chirurgiczne SOR:
NR oferty
Dane oferenta
1-8
Indywidualna Praktyka Lekarska Jakub Knutelski 31-419 Kraków ul. Rozrywka 22/24
 
b)   Ambulatorium chirurgii urazowej SOR:
NR oferty
Dane oferenta
1-4
Gabinet Lekarski i Medycyny Pracy Janusz Kaliski34-500 Zakopane      ul. Jagiellońska 2
1-12
Indywidualna Praktyka Lekarska Sebastian Łopata 34-745 Spytkowice 406
 
c)    Ambulatorium ogólne  SOR:
NR oferty
Dane oferenta
1-2
Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Magdalena Forgiel ul. Myconia 3, 34-600 Limanowa,
1-14
Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Robert Kowalik 31-444 Kraków ul. Ostatnia 21
 
5.    w zakresie radiologii:
NR oferty
Dane oferenta
1-10
Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Katarzyna Latacz                      ul. Narutowicza 8/7, 33-300 Nowy Sącz 
1-13
Opisy Zdjęć Radiologicznych  Gabinet Prywatny Beata Walanus,            ul. Browarna 44/3, 33-300 Nowy Sącz
1-9
Praktyka Lekarska Dorota Hołyńska-Rokosz, 33-300 Nowy Sącz,     
Al. Batorego 62/2  
1-11
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Andrzej Kościuszko,  ul. Batorego 65/22,  33-300 Nowy Sącz
 
 
B. ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:
 
- W ZAKRESIE ODDZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
(NR OFERTY: 1-16) Specjalistyczna Praktyka Lekarska  Artur Wieczorek Al. 1000-lecia ¾ 33-380 Krynica Zdrój
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs za usługi stanowiące przedmiot postępowania a także nie zaproponował miesięcznego wymiaru świadczenia usług, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.
 
Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 18 stycznia 2018 roku.
 
 
 
 
POUCZENIE
 
Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).
 
 
Podpis  Przewodniczącego Komisji:
 
………………………………………
 
 
 

administrator, czw., 18/01/2018