Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT

 

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.217) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz.  1027 z późn. zm.) – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax (0-18)  443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu w zakresie rezonansu magnetycznego.

 

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie:

Świadczenie usług medycznych dla potrzeb  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu w zakresie rezonansu magnetycznego:

a) rezonans magnetyczny  - godz. 8.00- 18.00 od poniedziałku do piątku

·         badanie  podstawowe z kontrastem,

·         badanie podstawowe bez kontrastu,

·         rezonans magnetyczny – spektroskopia.

b)     rezonans magnetyczny nocny godz. 18.00 – 8.00, godz. 8.00-8.00

ü      w dni robocze w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego,

ü      niedziele, święta oraz pozostałe dni wolne od pracy w godz. od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

·         badanie podstawowe z kontrastem,

·         badanie podstawowe bez kontrastu

 

Usługi realizowane będą od  dnia 1 kwietnia 2015r. do dnia 31.12.2016 r.

 

Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000.

Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 zawarte są w SWKO. 

2.       Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w DAT- zespół ds. zamówień publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. ( 0-18)  443-66-35  lub otrzymać drogą pocztową.

 

3.       Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

4.       Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.

 

5.       O wynikach konkursu Przyjmujący zamówienie (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

6.       Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.

 

7.       Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:

·         Joanna Woźniak - Koordynator Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych- zespół ds. rozliczen z NFZ - sprawy merytoryczne tel/ fax 0-18/ 443-88-77 wew. 969,

·         Ryszard Tobiasz – Koordynator DAT - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax (0-18) 443-66-35

 

8.       Ofertę należy złożyć w DAT- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  5 marca 2015 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 marca 2015 r. o godz. 12.00 w Zespole ds. zamówień publicznych - DAT  - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu , ul. Młyńska 10.

 

 

9.       Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

Cena ( koszt)                                                                                100 %

 

 

Szczegółowe warunki

Wynik