Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Ogłoszenie o konkursie ofert

DA.4240-2-4/17

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793) – art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne w zakresie usług transportu specjalistycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.
 
1.   Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie:
Zad 1- świadczenie zdrowotne w zakresie usług specjalistycznego transportu sanitarnego pacjentów:
 a) transport sanitarny pacjentów w stanie zagrożenia życia oraz udzielenia świadczeń zdrowotnych w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia pacjenta w czasie transportu (zespół specjalistyczny z lekarzem).   
Przewidywana ilość (18 miesięcy) x 4 500 km x 10, 50 netto/brutto = 850 500, 00 zł
z zastrzeżeniem ze transport w/w do 30 km będzie rozliczany w formie ryczałtu cena max 300 zł netto/brutto
Przewidywania ilość transportów w okresie obowiązywania umowy 30 wyjazdów
Przewidywana ilość 30 x 300 zł netto/brutto (ryczałt) = 9000, 00 zł
b) transport sanitarny wraz z ratownikiem medycznym, kierowcą w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej, wyjazdowej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej w POZ dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  
Przewidywana ilość (18 miesięcy) 100 km x 5, 00 netto/brutto = 9000, 00 zł
Razem: 868.500,00 zł
 
Usługi realizowane będą od 01 czerwca 2017r. do dnia 31.12.2018 r.
 
Udzielający Zamówienia nie dopuszcza na składanie ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji.
 
Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000.
 
2.    Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w Dział Administracyjno – Techniczny - zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. 18/443-66-35 lub otrzymać drogą pocztową.
 
3.    Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 
4.    Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
 
5.    O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 
6.    Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.
 
7.    Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:
·           w sprawach merytorycznych: Elżbieta Dara Zespół ds. Administracyjnych
    tel. 18/443-88-77 wew. 508, 18/442-58-16
·         Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno - Technicznego - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35
 
8.    Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 maja 2017 r. o godz. 12.00 w Dziale Administracyjno-Technicznym - Zespół ds. Zamówień Publicznych - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.
 
 
9.    Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
III. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Kryterium I· Cena (koszt)                                                         80 %
Kryterium II  Jakość                                                        5%
Kryterium III Kompleksowość                                      5%
Kryterium IV Dostępność                                                           5%
Kryterium V Ciągłość                                                       5%
 
Nowy Sącz, dnia 4 maja 2017 r.
 

SPECYFIKACJA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWKO

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWKO UMOWA

Zapytanie NR1