Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 OGŁOSZENIE
konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku                 o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)
 
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego               w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
1)    świadczenia szpitalne udzielane w porze dyżurowej w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym,
2)    świadczenia szpitalne w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (trzy ambulatoria)
3)    świadczenia szpitalne w zakresie radioterapii udzielane w ramach Oddziału, Zakładu i Poradni Radioterapii,
4)    ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w ramach Ambulatorium Ogólnego POZ,
5)    świadczenia szpitalne w zakresie chirurgii onkologicznej udzielane w ramach Oddziału Chirurgii Onkologicznej
6)    świadczenia szpitalne  udzielane w ramach Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci i Oddziału Chorób Wewnętrznych,
7)    świadczenia szpitalne w zakresie urologii udzielane w ramach Oddziału Urologicznego,
8)    świadczenia szpitalne udzielane w porze dyżurowej w niedziele, święta i dni dodatkowo wolne od pracy w Oddziale Chirurgii Onkologicznej
 
1.    Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
2.    Obowiązujące formularze oferty, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji         i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu          ul. Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Psychiatrycznego - parter) tel. 18 442-59-26.
3.    W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi                      o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
4.    Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Andrzej Fecko – Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru
w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26.
5.    Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”
      w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,    Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 21 września 2016 r.
Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.
6.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:
- w dniu 26 września 2016 roku o godz. 10.00.
7.    Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowe Szpitala: www.szpitalnowysacz.pl                 w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
8.    Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
9.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.
10.Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153       i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn zm.).