Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Ogłoszenie konkursów ofert na świadczenia zdrowotne

 


 

 

OGŁOSZENIE KONKURSÓW OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWTNE 

 

 

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku                 o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego               w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza

do składania ofert  i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów  o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

1)    świadczenia szpitalne w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej               w Oddziałach Szpitala:  Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Oddział Pulmonologii, Oddział Urologiczny, Oddział Anestezjologii i IT oraz Blok Operacyjny (kod: 85141200-1)

 

 

1.    Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2.    Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji           i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu          ul. Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Psychiatrycznego - parter)  tel. 18 442-58-12.

3.    W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi                      o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.

4.    Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

mgr Anna Janik – spec. Działu Organizacji i Nadzoru

w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. 18 442-58-12 .

 

 

5.    Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”

      w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,    Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 20 lipca 2018 r.

Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.

6.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:

- w dniu 23 lipca 2018 roku o godz. 11.00.

7.    Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalnowysacz.pl                 w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.

8.    Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

9.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

10. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153       i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn zm.).

 

 

 

 

 
 
administrator, cz., 05/07/2018