Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Ogłoszenie konkursów ofert na świadczenia zdrowotne (2018)

OGŁOSZENIE KONKURSÓW OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)  
 
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza
do składania ofert  i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów  o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
1)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Ginekologii Onkologicznej z opcją realizacji zadań lekarza kierującego oddziałem (kod: 85111100-1)
2)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Hematologicznym z opcją realizacji zadań lekarza kierującego oddziałem (kod: 85111200-2)
3)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Urologicznym (kod: 85111100-1)
4)    świadczenia szpitalne udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: Ambulatorium Chirurgicznym (kod: 85111100-1), Ambulatorium Chirurgii Urazowej (kod: 85111100-1) i Ambulatorium Ogólnym (kod: 85111200-2)
5)    świadczenia ambulatoryjne udzielane w zakresie radiologii z opcją realizacji zadań lekarza koordynatora Działu Diagnostyki Obrazowej (kod: 85111200-2)
1.    Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w Oddziale Hematologicznym gdzie umowa zawarta zostanie na okres od  1 stycznia  2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2.    Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Psychiatrycznego - parter)  tel. 18 442-59-26.
3.    W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
4.    Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Andrzej Fecko – Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru
w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26.
5.    Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”
      w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 16 stycznia 2018 r.
Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.
6.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:
- w dniu 17 stycznia 2018 roku o godz. 10.00.
7.    Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowe Szpitala: www.szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
8.    Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
9.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
10.Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn zm.).

 
Ogłoszenie konkursów ofert na świadczenia zdrowotne(pdf)
 
 
administrator, pn., 08/01/2018