Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkursu ofert o zakup paliwa


Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania

ofertowego na:

zakup paliwa – benzyna, olej napędowy

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

 

Olej napędowy w ilości: 4920 l

Benzyna w ilości:  4200 l

 

 

CPV: 09132000-3, 091341008

 

Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

Termin płatności: 30 dni - przelew

 

Okres gwarancji: -

 

Rodzaj i opis kryteriów wyboru oferty: - 100 % cena

 

Projekt umowy:  tak  (należy opracować istotne warunki umowy i załączyć je do zapytania ofertowego – jeżeli wymagane).

 

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

            Koncesja, Stacja Paliw – teren Nowego Sącza.

 

 

III. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a)      złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr:  Dział Administracyjno- Techniczny – zespół ds. administracyjnych do dnia 28.12.2011 r. do godz. 11°°.

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na  zakup paliwa – benzyna, olej napędowy.

Znak sprawy: DA.I.271-47/11 ”

 

IV. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 mgr Dara Elżbieta – Koordynator zespołu ds. administracyjnych.

 

V. Informacja dla Wykonawców w przypadku braku dwóch ważnych ofert.

Jeżeli nie wpłynie żadna lub wpłyną mniej niż dwie oferty, Zamawiający unieważni postępowanie oraz ogłosi je ponownie.

 

Formularz oferty