Dziś jest wtorek 18 maja 2021     Imieniny obchodzą: Aleksander, Alicja, Edwin, Eryka, Feliks

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach 1) Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, 2) Oddziału Otolaryngologicznego (w tym pozostawanie w gotowości), 3) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (trzy ambulatoria) 4) Działu Diagnostyki Obrazowej wykonywanych wyłącznie w porze dyżurowej przez lekarzy i techników elektroradiologii, 5) świadczeń pielęgniarskich realizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 6) Działu Diagnostyki Obrazowej wykonywanych przez lekarza radiologa wyłącznie w dni robocze w godzinach dopołudniowych.

1. Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia 15 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku.

2. Obowiązujące formularze oferty, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5 (budynek administracji parter – obok Oddziału Psychiatrycznego) tel. (18) 442-59-26 – począwszy od dnia 23 grudnia 2011 roku.

3. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.

4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: mgr Lidia Zelek – Z-ca Dyrektora ds. personalnych w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 443 – 78 - 68.

5. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie ………….. ” - w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, Sekretariat Dyrektora w terminie do godz. 15.00 dnia 3 stycznia 2012 r. Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia: - w dniu 5 stycznia 2012 roku (czwartek) o godz. 11.00.

7. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

8. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.

10. Oferent ma prawo wnieść odwołanie lub złożyć protest dotyczący ogłoszonego konkursu.