Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE
konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217)
 
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju
 1. świadczenia szpitalne w zakresie Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Oddziału Onkologii Klinicznej, Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego, Oddziału Pulmonologii, Oddziału Neonatologicznego z IT, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Anestezjologii i IT oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Chorób Zakaźnych,

 2. świadczenia ambulatoryjne w zakresie Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Onkologicznej, Poradni Hematologicznej i Poradni Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci.

 

 1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku, z wyjątkiem świadczeń realizowanych w ramach Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Oddziału Onkologii Klinicznej oraz Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Onkologicznej, które zostaną zawarte na okres od dnia 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2016 roku.

 2. Obowiązujące formularze oferty, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5 (budynek administracji parter – obok Oddziału Psychiatrycznego) tel. (18) 442-59-26.

 3. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.

 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Andrzej Fecko – Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru

w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26.

 1. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem:

Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”

 • w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 12 lutego 2014 r.

Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:

- w dniu 14 lutego 2014 roku o godz. 10.00.

 1. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowe Szpitala: www.szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

 1. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

 2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.

 3. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

 

 

Pełna wersja