Dziś jest wtorek 18 maja 2021     Imieniny obchodzą: Aleksander, Alicja, Edwin, Eryka, Feliks

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkursu ofert na świadczenia usług medycznych

 

DA.4241-3-4/13
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.
1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:
I.       Badania immunologiczne i cytoimmunologiczne
II.           Badania hormonalne i metabolity
III.       Badania bakteriologiczne i wirusologiczne (infekcje)
IV.       Oznaczenie poziomu leków, narkotyki, alkohole
V.          Badania laboratoryjne - inne
VI.       Badania molekularne
VII.            Badania układu krzepnięcia
VIII.         Markery nowotworowe
IX. Badania szpiku kostnego
X.    Zadanie nr 1
XI. Zadanie nr 2
XII.            Zadanie nr 3
XIII.         Zadanie nr 4
XIV.         Zadanie nr 5
XV.           Zadanie nr 6
XVI.         Zadanie nr 7
XVII.      Badania histopatologiczne
XVIII.    Badania histopatologiczne i immunohistochemiczne
XIX.         Inne badania immunohistochemiczne (oznaczenie obecności receptorów)
XX.           Badania elektromiografii (EMG)
XXI.       Inne badania
 
Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2016 r.
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje w danym zadaniu tj.
zad. I       - oferent przystępuje do całości lub do każdej pozycji w zad. do wyboru
zad. II      - oferent przystępuje do całości lub do każdej pozycji w zad. do wyboru
zad. III     - oferent przystępuje do całości lub do każdej pozycji w zad. do wyboru
zad. IV     - oferent przystępuje do całości lub do każdej pozycji w zad. do wyboru
zad. V       - oferent przystępuje do całości lub do każdej pozycji w zad. do wyboru
zad. VI     - oferent przystępuje do całości lub do każdej pozycji w zad. do wyboru
zad. VII    - oferent przystępuje do całości lub do każdej pozycji w zad. do wyboru
zad. VIII  - oferent przystępuje do całości lub do każdej pozycji w zad. do wyboru
zad. IX      - oferent przystępuje do całości lub do każdej pozycji w zad. do wyboru
zad. X       - oferent przystępuje do całości
zad. XI      - oferent przystępuje do całości
zad. XII     - oferent przystępuje do całości
zad. XIII    - oferent przystępuje do całości
zad. XIV    - oferent przystępuje do całości
zad. XV     - oferent przystępuje do całości
zad. XVI  - oferent przystępuje do całości
zad. XVII  - oferent przystępuje do całości
zad. XVIII - oferent przystępuje do całości
zad. XIX  - oferent przystępuje do całości
zad. XX    - oferent przystępuje do całości lub do każdej pozycji w zad. do wyboru
zad. XXI   - oferent przystępuje do całości lub do każdej pozycji w zad. do wyboru
 
 
UWAGA:
Przy jednakowych cenach, oferowanych za dane badanie, Udzielający zamówienie będzie brał pod uwagę termin wykonania badań od dnia dostarczenia materiału.
 
Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000.
2.      Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w Dział Administracyjno – Techniczny - zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. 18/443-66-35 lub otrzymać drogą pocztową.
 
3.      Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 
4.      Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
 
5.      O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 
6.      Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.
 
7.      Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:
·         Monika Janik – Specjalista ds. Planowania i Analiz Ekonomicznych - sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69
·         Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno - Technicznego - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35
 
8.      Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w Dziale Administracyjno-Technicznym - Zespół ds. Zamówień Publicznych - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.
 
 
9.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Cena ( koszt)                                                                               100 %
 
 
Nowy Sącz, dnia 10 grudnia 2013 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

WYKAZ BADAŃ DO KONKURSU 2014-2016

ZAPYTANIE 1

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI

ZAŁĄCZNIK NR1 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI

ZAPYTANIE 2

ZAPYTANIE 3

ZAPYTANIE 4

ZAPYTANIE 5

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI 2

 

Informacja o wyniku

Wynik

 

Sprostowanie wyniku konkursu 3-13

Informacja o wyniku po sprostowaniu