Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs oferta na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

 

 

Ogłoszenie o konkursie

 
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko:
 
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 
Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu MZ z dnia    20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów określonych                         w § 12 rozporządzenia MZ z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182) tj.:
1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
3)      prawo wykonywania zawodu,
4)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
5)      świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
6)      inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
7)      zaświadczenie o niekaralności,
8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 oraz 6 powinny być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs
są dostępne na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl , w zakładce „BIP”.
 
Oferty należy składać w terminie do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10
 
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
 
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej”
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.