Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs ofert - usługi medyczne w zakresie hemodializ

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax (0-18) 443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie hemodializ dla pacjentów hospitalizowanych.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie:

Zadanie nr 1 – świadczenie usług medycznych w zakresie hemodializ dla pacjentów hospitalizowanych w tym:

 1. hemodializ intensywnych około 20 w miesiącu,

 2. hemodializ około 30 w miesiącu.

 

Usługi realizowane będą w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r. w tym:

 • hemodializy intensywne od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2012 r.,

 • hemodializy - od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach zadania.

 

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000.

Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w SWKO.

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala. Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w Dziale Administracyjno – Technicznym - zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. 18/ 443-66-35 lub otrzymać drogą pocztową.

 

 1. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 1. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.

 

 1. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

 1. Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.

 

 1. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:

 • Joanna Woźniak - sprawy merytoryczne - tel/ fax 18/442 59 69

 • Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne - tel/fax 18/ 443 66 35

 

 1. Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym - zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00 w Dziale Administracyjno-Technicznym - zespół ds. Zamówień Publicznych Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena ( koszt) 100 %

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Wyniki