Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

                        Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

 Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej

 

1. Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

2. Obowiązujące formularze oferty, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5 (budynek administracji parter – obok Oddziału Psychiatrycznego) tel. (18) 442-59-26 – począwszy od dnia 15 września 2011 roku.

3. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.

4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: mgr Lidia Zelek – Z-ca Dyrektora ds. personalnych w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 443 – 78 - 68.

5. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii ogólnej ” - w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, Sekretariat Dyrektora w terminie do godz. 15.00 dnia 23 września 2011 r. Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta.

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia: - w dniu 26 września 2011 roku (wtorek) o godz. 11.00 7. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu

7 dni od daty otwarcia ofert.

8. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert a także przeprowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami.

10. Oferent ma prawo wnieść odwołanie lub złożyć protest dotyczący ogłoszonego konkursu.