Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs ofert na świadczenie zdrowotne w zakresie usług transportu specjalistycznego

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. DZ. U. z 2013 r. poz.217) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax (0-18) 443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne w zakresie usług transportu specjalistycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie:

Zadanie nr 1 – świadczenie usług specjalistycznego transportu sanitarnego pacjentów:

a) transport sanitarny pacjentów w stanie zagrożenia życia oraz udzielenia świadczeń zdrowotnych w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia pacjenta w czasie transportu (zespół specjalistyczny z lekarzem).

przewidywana ilość (10 miesięcy) x 3.200 km = 32.000 km

z zastrzeżeniem ze transport w/w do 30 km będzie rozliczany w formie ryczałtu cena max 300 zł netto/brutto

przewidywania ilość transportów 15

b) transport sanitarny wraz z ratownikiem medycznym, kierowcą w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej, wyjazdowej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej w POZ dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

przewidywana ilość (10 miesięcy) x 100 km - 4.000 km

 

Usługi realizowane będą od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

 

Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000.

Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 zawarte są w SWKO.

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w DAT- zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. ( 0-18) 443-66-35 lub otrzymać drogą pocztową.

 

 1. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 1. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.

 

 1. O wynikach konkursu Przyjmujący zamówienie (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

 1. Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.

 

 1. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:

 • Elżbieta Dara - Koordynator DAT - sprawy merytoryczne tel/ fax 0-18/ 443-88-77 wew. 508,

 • Ryszard Tobiasz – Koordynator DAT - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax (0-18) 443-66-35

 

 1. Ofertę należy złożyć w DAT- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 7 marca 2014 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 marca 2014 r. o godz. 12.00 w Zespole ds. zamówień publicznych - DAT - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu , ul. Młyńska 10.

 

 

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

Cena ( koszt) 100 %

 

 

Specyfikacja

Zapytania SWKO - nr 1

 

WYNIKI