Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania zabiegów endowaskularnych

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedno. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz odpowiednio art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania zabiegów endowaskularnych dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii ogólnej i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania zabiegów endowaskularnych dla Pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania zabiegów wymienionych w załączniku nr 1 do SWKO.

Zabiegi będą wykonywane zgodnie z Charakterystyką JGP stanowiącą załącznik nr 9 do Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, obowiązujący na dany okres tj. (zwanego dalej charakterystyką JGP) dla grup:

Q41 Zabiegi endowaskularne – 1.grupa

Q42 Zabiegi endowaskularne – 2.grupa

Q43 Zabiegi endowaskularne – 3.grupa

Q44 Zabiegi endowaskularne – 4.grupa

Q45 Zabiegi endowaskularne – 5.grupa

Q46 Zabiegi endowaskularne – 6.grupa

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przekazania informacji o wykonanym zabiegu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWKO, który zawiera imię i nazwisko Pacjenta, PESEL, rodzaj wykonanego zabiegu zgodnie Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych ICD9 (procedury wymienione w charakterystyce JGP - dla wskazanych grup), datę wykonania zabiegu, imię, nazwisko i prawo wykonywania zawodu lekarza wykonującego zabieg, grupę JGP zgodnie z charakterystyką JGP (symbol i nazwa), liczba punktów za daną grupę, datę sporządzenia załącznika, podpis osoby przygotowującej załącznik.

W przypadku grup: Q42, Q43, Q44 przyjmujący zamówienie zobowiązuje się podać również procedurę/procedury z odpowiednich list dodatkowych (Q1, Q5, Q7) zgodnie z charakterystyką JGP.

Usługi medyczne będą wykonywane przez personel lekarski, personel pielęgniarski lub inne osoby wykonujące zawód medyczny posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przy użyciu sprzętu i aparatury medycznej określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne obow. na dany okres.

 

Przyjmujący zamówienie zapewnia:

 1. równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę roboczą:

a) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub specjalista w dziedzinie angiologii, z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych - angioplastyk naczyń obwodowych

co najmniej w trzech obszarach zabiegowych, lub

b) specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej:

- wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy: co najmniej 50 angioplastyk naczyń obwodowych w co najmniej trzech obszarach zabiegowych, w tym co najmniej 40 samodzielnie;

- zaświadczenie potwierdzające 2 - letni staż pracy w zakresie wykonywanych procedur, o którym mowa § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagonostyki, radiologii zabiegowej i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 365 ze zm.) poświadczone przez odpowiedniego Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Przyjmujący zamówienie przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w szczególności: kserokopie specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu zabiegów endowaskularnych zgodnie z wyżej opisanymi wymogami. Dokumenty te będą stanowić integralną część umowy.

 

 1. Zakład lub Pracownie radiologii zabiegowej: część VIII kodu resortowego: 7230 - wpis w rejestrze.

 

 1. Udokumentowane zapewnienie do realizacji świadczeń:

a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii,

b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

 1. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 1. Angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11, 1)

 2. Strzykawka automatyczna

 3. Rejestracja obrazów: kamerą multoformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0)

 4. Wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednia i nieinwazyjną

 5. Defibrylator, zestaw reanimacyjny

 6. Stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera

 7. stanowisko znieczulenia wyposażone w:

 • aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,

 • alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym,

 • alarm rozłączenia w układzie oddechowym,

 • urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania,

 • urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych,

 • worek samorozprężalny i rurki ustno - gardłowe,

 • źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni,

 • urządzenie do ssania, zestaw do intubacji dotchawiczej,

 • defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji,

 • wyciąg gazów anestetycznych,

 • zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,

 • źródło światła,

 • sprzęt do dożylnego podawania leków,

 • fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy, aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

 • monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych,

 • pulsoksymetr, kardiomonitor, kapnograf, monitor zwiotczenia mięśniowego, monitor gazów anestetycznych,

 • urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta,

 • sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów.

 

 1. Realizację badań:

Arteriografia – w lokalizacji

 

 1. udokumentowane zapewnienie kwalifikacji do przeprowadzenia każdego zabiegu wewnątrznaczyniowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej (wstępna kwalifikacja do zabiegu będzie odbywać się w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Udzielającego zamówienia przez specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej);

 

Udzielający zamówienia zapewnia:

 1. Dostęp do Oddziału Anestezjologii i intensywnej Terapii - w lokalizacji,

 2. Dostęp do Bloku operacyjnego - w lokalizacji,

 3. Zespół operacyjny chirurgii naczyniowej – całodobowa gotowość,

 4. Realizację badań przy użyciu aparatu USG z opcją kolorowego Dopplera (w tym flebografia) – w lokalizacji,

 5. Realizacje badań TK w lokalizacji.

 

Lokalizacja – budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń.

 

Miejsce udzielania świadczeń – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY:

Od momentu odblokowania przez MOWNFZ do rozliczeń grup o Q41-Q46, nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Maksymalnie:

Za 1 punkt:

36,40 zł/punkt

Za miesiąc:

1000 pkt – miesięcznie x 36,40 zł/punkt tj 36 400,00 zł

Za 5 miesięcy:

5000 pkt – 5 miesięcy x 36,40 zł/punkt tj 182 000,00 zł

 

Wartość punktowa poszczególnych grup jest zgodna z załącznikiem nr 1a – Katalog grup do Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne obowiązującego w okresie obowiązywania umowy podwykonawstwa a szczegółowo określona dla grup Q41-Q46 w załączniku nr 3 do SWKO.

W przypadku zmiany wyceny punktowej przez NFZ Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany umowy w tym zakresie.

Cena za punkt stanowi 70% ceny za punkt określonej w umowie z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju leczenie szpitalne dla zakresu chirurgia naczyniowa – hospitalizacja (70% z 52,00 zł tj. 36,40zł).

W przypadku obniżenia ceny za punkt przez MOWNFZ Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo obniżenia ceny za punkt.

 

INNE POSTANOWIENIA:

 1. Wstępna kwalifikacja do zabiegu będzie odbywać się w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Udzielającego zamówienia przez specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej zleci wykonanie zabiegu. Kwalifikacja do zabiegu zostanie potwierdzona przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej zatrudnionego przez Przyjmującego zamówienie.

 2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że spełnia warunki określone przez NFZ oraz zobowiązuje się do poddania kontroli na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wynikającym z umowy zawartej z MOWNFZ.

 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje sie udostępnić umowę podwykonawstwa w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy w formie określonej przez NFZ (https://portal.nfz-krakow.pl/).

Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000.

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w Dział Administracyjno – Techniczny - zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. 18/443-66-35 lub otrzymać drogą pocztową.

 

 1. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 1. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.

 

 1. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

 1. Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.

 

 1. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:

 • Joanna Woźniak - Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych – zespól ds. rozliczeń z NFZ - sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69

 • Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno - Technicznego - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35

 

 1. Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2013 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 lipca 2013 r. o godz. 11.15 w Dziale Administracyjno-Technicznym - Zespół ds. Zamówień Publicznych - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.

 

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

Cena max za 1 punkt 36,40 zł

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu

Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu

Załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu

Załącznik nr 5 do szczegółowych warunków konkursu

 

 

Zmiana nr 1 do szczegółowych warunków konkursu

Zmiana nr 2 do szczegółowych warunków konkursu

Zmiana nr 3 do szczegółowych warunków konkursu

 

 

Wyjaśnienia do szczegółowych warunków konkursu

Wyjaśnienia nr II do szczegółowych warunków konkursu

 

 

Wyniki