Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych 5/11

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT

 

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz.  1027 z późn. zm.) – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.

 

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje:

 I. Badania immunologiczne.

 II. Oznaczenie poziomu leków

 III. Badania hormonalne

 IV. Badania bakteriologiczne

 V.  Inne laboratoryjne

 VI.  Inne

 VII. Konsultacje

 

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. lub od 27 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. (odpowiednio do poszczególnych pozycji  w formularzu cenowym).

 

Każde badanie (pozycja) stanowi oddzielne zadanie.

Zamawiający dopuszcza  składanie ofert na poszczególne badania w danym zadaniu.

 

Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000 –

 

2.      Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w Dział Administracyjno – Techniczny - zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. 18/443-66-35  lub otrzymać drogą pocztową.

 

3.  Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

4. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.

 

5. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

6. Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.

 

7.      Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:

           ·         Iwona Majoch - Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych - sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69

          ·         Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno - Technicznego - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35

 

8.   Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2011 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 listopada 2011 r. o godz. 12.00 w Dziale Administracyjno-Technicznym - Zespół ds. Zamówień Publicznych - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu , ul. Młyńska 10.

 

 

9.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

Cena ( koszt)                                                                               100 %

 

 

Pliki do pobrania

Specyfikacja

Formularz cenowy

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

 

 

 

WYNIKI