Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Badania wirusologiczne i bakteriologiczne.

II. Badania mikrobiologiczne.

III. Badania hormonalne i metabolity.

IV. Badania immunologiczne i cytoimmunologiczne.

 1. Inne immunologiczne i cytoimmunologiczne.

 2. Badania szpiku kostnego.

 3. Badania układu krążenia.

 4. Inne laboratoryjne.

 5. Markery nowotworowe.

 6. Scyntygrafia.

 7. Badania elektromiograficzne/elektroneurograficzne (EMG).

 8. Pozostałe.

 9. Konsultacje.

XIV. Trepanobiopsja.

 

Termin realizacji: od dnia 18 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. (odpowiednio do poszczególnych pozycji w formularzu cenowym) z tym ze scyntygrafia od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

Każde badanie (pozycja) stanowi oddzielne zadanie.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne badania w danym zadaniu.

 

Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000.

 

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w Dział Administracyjno – Techniczny - zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. 18/443-66-35 lub otrzymać drogą pocztową.

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.

 

O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.

 

Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:

 • Iwona Majoch - Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych - sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69

 • Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno - Technicznego - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35

 

Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 czerwca 2012 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 czerwca 2012 r. o godz. 12.00 w Dziale Administracyjno-Technicznym - Zespół ds. Zamówień Publicznych - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.

 

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

Cena ( koszt) 100 %

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Formularz cenowy

 

Pytania i odpowiedzi:

1) Zestaw nr 1

2) Zestaw nr 2

3) Zestaw nr 3

4) Zestaw nr 4

4) Zestaw nr 5

4) Zestaw nr 6

4) Zestaw nr 7

 

Modyfikacja specyfikacji:

Modyfikacja specyfikacji

 

 

 

Wyniki