Dziś jest wtorek 18 maja 2021     Imieniny obchodzą: Aleksander, Alicja, Edwin, Eryka, Feliks

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs ofert na świadczenia zdrowtne

 OGŁOSZENIE
konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
 
Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)
 
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego               w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza
do składania ofert  i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
1)    ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w ramach Ambulatorium Ogólnego POZ,
2)    świadczenia szpitalne w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (trzy ambulatoria)
3)    świadczenia szpitalne w zakresie Oddziału Pediatrycznego (pora dyżurowa)
4)    świadczenia szpitalne w zakresie Oddziału Otolaryngologicznego, w tym pozostawanie w gotowości,
5)    świadczenia szpitalne w zakresie Oddziału Chirurgiczny dla Dzieci,
6)    świadczenia szpitalne w zakresie Oddziału Chirurgii Onkologicznej,
7)    świadczenia szpitalne w zakresie Oddziału Ginekologii Onkologicznej,
8)    świadczenia szpitalne w zakresie Oddziału Chorób Zakaźnych (pozostawanie         w gotowości do świadczenia usług poza szpitalem),
9)    świadczenia ambulatoryjne w zakresie radiologii wykonywane w ramach Działu Diagnostyki Obrazowej,
10) świadczenia szpitalne w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej              w zakresie chirurgii naczyniowej
      
1.    Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.        z wyjątkiem usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Onkologicznej, na które umowa zostanie podpisana od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.,
2.    Obowiązujące formularze oferty, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, parter – obok Oddziału Psychiatrycznego) tel. (18) 442-59-26.
3.    W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi                      o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
4.    Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Andrzej Fecko – Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru
w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26.
5.    Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem:
„Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”
-          w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 10 grudnia 2015 r.
Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.
6.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:
- w dniu 14 grudnia 2015 roku o godz. 10.00.
7.    Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowe Szpitala: www.szpitalnowysacz.pl  w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
8.    Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
9.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.
10.Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581         z późn zm.).

OGŁOSZENIE