Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs ofert na świadczenia usług medycznych 5/16

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793) – art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.
1.      Zakres usług obejmuje 15 grup:
I.          Badania immunologiczne i cytoimmunologiczne
II.        Badania hormonalne i metabolity
III.       Badania bakteriologiczne i wirusologiczne (infekcje)
IV.       Oznaczenie poziomu leków, narkotyki, alkohole
V.                   Inne badania laboratoryjne.
VI.                     Badania układu krzepnięcia
VII.             Badania molekularne    
VIII.          Markery nowotworowe.
IX.                Badania immunohistochemiczne
X.                   Badania histopatologiczne i immunohistochemiczne.
XI.                Badania szpiku kostnego.
XII.       Badania Elektromiografii (EMG).
XIII.     Inne badania
XIV. Inne badania (w zestawach - zadaniach)
XV. Konsultacje specjalistyczne
 
Termin realizacji: od dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 
 
Każde badanie (pozycja) stanowi oddzielne zadanie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne badania w danym zadaniu.
Zamawiający nie dopuszcza na składanie ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji w grupie (zestawie). dot. XIV.
 
 
Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000.
 
2.      Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w Dział Administracyjno – Techniczny - zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. 18/443-66-35 lub otrzymać drogą pocztową.
 
3.      Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 
4.      Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
 
5.      O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 
6.      Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.
 
7.      Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:
·         Joanna Wożniak - Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych - sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69
·         Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno - Technicznego - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35
 
8.      Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 08 grudnia 2016 r. o godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Dziale Administracyjno-Technicznym - Zespół ds. Zamówień Publicznych - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.
 
 
9.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Cena ( koszt)                                                                               100 %
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI :

Formularz CENOWY

SWKO

Załącznik do SWKO