Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs Ofert 1/13 - transport specjalistyczny

 

DA.4240-1-4/13
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
 
Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz.  1027 z późn. zm.) – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax (0-18) 443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne w zakresie usług transportu  specjalistycznego (zespól wyjazdowy  z lekarzem).
 
1.      Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie:
zadanie nr 1- świadczenie usług specjalistycznego transportu sanitarnego pacjentów w stanie zagrożenia życia oraz udzielenia świadczeń zdrowotnych w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia pacjenta w czasie transportu (zespół specjalistyczny z lekarzem)  – pacjent w pozycji leżącej, wymaga podawania tlenu, wymaga podawania leków, duże prawdopodobieństwo zmiany leczenia /stanu pacjenta/ podczas transportu - przewidywana ilość 20 000 km (7 miesięcy). 
 
Usługi realizowane będą od dnia 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r.
 
Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000 –
Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 zawarte są w SWKO. 
2.      Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunkikonkursu ofert można odebrać w DAT- zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. ( 0-18) 443-66-35 lub otrzymać drogą pocztową.
 
3.      Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 
4.      Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
 
5.      O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 
6.      Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.
 
7.      Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:
·         Elżbieta Dara - Koordynator DAT - sprawy merytoryczne tel/ fax 0-18/ 443-88-77 wew. 508 lub 442-58-16
·         Ryszard Tobiasz – Koordynator DAT - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax (0-18) 443-66-35
 
8.      Ofertę należy złożyć w DAT- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2013 r. o godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 maja 2013 r. o godz. 12.00 w Zespole ds. zamówień publicznych - DAT - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu , ul. Młyńska 10.
 
 
9.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Cena ( koszt)                                                                               100 %
 
 
Nowy Sącz, dnia 18 kwietnia 2013 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

== WYNIK KONKURSU ==