Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs na usługi medyczne DA.4-17

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793) – art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.

 

Zakres usług obejmuje 7 zadań:

1         Badania szpiku kostnego – cytometria

2         Badania densytometryczne

3         Krioterapia ginekologiczna

4        Badania rezonansu magnetycznego (MR)   

5        Badania bodypletyzmograficzne

6        Konsultacje okulistyczne

7        Konsultację chirurga szczękowo-twarzowego

 

Termin realizacji: od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert na poszczególne badania w danym zadaniu.

 

Zad 6,7  Konsultacje specjalistyczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji

 

Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000.

 

1.      Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w Dział Administracyjno – Techniczny - zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. 18/443-66-35  lub otrzymać drogą pocztową.

 

2.      Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

3.      Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.

 

4.      O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

5.      Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.

 

 

 

6.      Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:

·         Joanna Wożniak  - Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych - sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69

·         Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno - Technicznego - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35

 

7.      Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Dziale Administracyjno-Technicznym - Zespół ds. Zamówień Publicznych - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.

 

 

8.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium I Cena (koszt)                                                     80 %

Kryterium II Jakość                                                            5%

Kryterium III Kompleksowość                                            5%

Kryterium IV Dostępność                                                    5%

Kryterium V Ciągłość                                                                      5%

 

Nowy Sącz, dnia 7 grudnia 2017 r.

 

 

Specyfikacja

Formularz cenowy

Załącznik nr 3

Zapytanie nr 1

Wyniki i ocena