Dziś jest piątek 7 maja 2021     Imieniny obchodzą: Benedykt, Florian, Gustawa, Ludmiła, Ludomiła

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs na transport specjalictyczny 4/11

DA.4240-4-4/11

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT

 

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz.  1027 z późn. zm.) – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax (0-18)  443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usługi transportu:   specjalistycznego (zespół podstawowy  - z lekarzem), wysokospecjalistycznego o charakterze reanimacyjnym (karetka N)   dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania:

zadanie nr 1 - świadczenie usług specjalistycznego transportu sanitarnego pacjentów w stanie zagrożenia życia oraz udzielenia świadczeń zdrowotnych w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia  powodującego zagrożenie życia pacjenta w czasie transportu (zespół podstawowy – z lekarzem) -  przewidywana ilość 90 840 km (2 lata)  – pacjent w pozycji leżącej, wymaga podawania tlenu, wymaga podawania leków, duże prawdopodobieństwo zmiany leczenia /stanu pacjenta/ podczas transportu - ilość  90 840 km w okresie 2 lat.

 

Usługi realizowane będą od  01.01.2012 do 31.12.2013 r.

 

zadanie nr 2 – świadczenie usług specjalistycznego transportu sanitarnego pacjentów karetką specjalistyczną o charakterze reanimacyjnym, pozwalającym na przewiezienie chorego noworodka i wcześniaka ze Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - ilość  3 000 km w okresie 1 roku

 

Usługi realizowane będą od   01.01.2012 do 31.12.2012 r.

 

Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000 – dot. zadania 1-2

 

Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 i 2 zawarte są w SWKO. 

 

2.      Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w DAT- zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. ( 0-18)  443-66-35  lub otrzymać drogą pocztową.

 

3.      Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

4.      Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.

 

5.      O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

6.      Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.

 

7.      Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:

·         Elżbieta Dara - Koordynator DAT - sprawy merytoryczne tel/ fax 0-18/ 443-88-77 wew. 508 lub 442-58-16

·         Ryszard Tobiasz – Koordynator DAT - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax (0-18) 443-66-35

 

8.      Ofertę należy złożyć w DAT- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18  listopada 2011 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18  listopada 2011 r. o godz. 12.00 w Zespole ds. zamówień publicznych - DAT  - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu , ul. Młyńska 10.

 

 

9.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

Cena ( koszt)                                                                               100 %

 

 

Nowy Sącz, dnia  2  listopada 2011 r.

      Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU

      Plik do pobrania:

Wyniki