Dziś jest czwartek 1 października 2020     Imieniny obchodzą: Benigna, Cieszysław, Danuta, Igor

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

(z dnia 27.08.2018) Ogłoszenie konkursów ofert na świadczenia zdrowotne

 OGŁOSZENIE

konkursów ofert na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)
 
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
 
1)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Neonatologicznym z IT (kod: 8511120-21/)
2)    świadczenia szpitalne udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: Ambulatorium Chirurgicznym (kod: 85111100-1), Ambulatorium Chirurgii Urazowej (kod: 85111100-1) i Ambulatorium Ogólnym (kod: 85111200-2)
3)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chorób Wewnętrznych (kod: 85111200-2)
4)    świadczenia szpitalne udzielane w porze dyżurowej w Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci (kod: 85111100-1 )
5)    świadczenia szpitalne udzielane w porze dyżurowej w Oddziale Chirurgii Onkologicznej (kod: 85111100-1)
6)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Hematologicznym (kod: 85111200-2 )
7)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Psychiatrycznym (kod: 85111500-5)
8)    świadczenia szpitalne udzielane w porze dyżurowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (kod: 85111100-1)
9)    świadczenia ambulatoryjne udzielane w ramach Ambulatorium Ogólnego POZ (kod:85121100-4)
 
 
 
1.    Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku z wyjątkiem świadczeń udzielanych w Ambulatorium Ogólnym POZ gdzie umowa zawarta zostanie na okres od 1 października 2018 roku do 31 marca 2019 roku.
2.    Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Psychiatrycznego - parter) tel. 18 442-59-26.
3.    W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi                      o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
4.    Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Andrzej Fecko – Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru
w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26
5.    Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”
      w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 14 wrzesnia 2018 r.
Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.
6.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:
- w dniu 18 września 2018 roku o godz. 11.00.
7.    Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
8.    Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
9.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
10.Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn zm.).
 
 
 
 
administrator, pon., 27/08/2018