Dziś jest poniedziałek 27 stycznia 2020     Imieniny obchodzą: Angelika, Ilona, Jan Chryzostom, Julian

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Praca

wt., 23/12/2014

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu  postępowania w trybie konkursu ofert

 

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm) i § 11 pkt 7 Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

          Dyrektor  Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje że konkurs ofert na stanowisko psychologa i logopedy dla potrzeb Odcinka Udarowego Oddziału Neurologicznego został rozstrzygnięty .

Spośród 10 ofert, które spełniały  określone wymagania zostały wybrane:

1.      Mgr Teresa Staszak-Węglarz – na stanowisko psychologa,

2.      Mgr Ewelina Jonik – na stanowisko logopedy.

Postępowanie w trybie konkursu ofert zostało zakończone.

 

wt., 16/12/2014

Ogłoszenie o odstąpieniu od postępowania w trybie konkursu ofert

 

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm) i § 11 pkt 7 Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu oraz Zarządzenia nr 202 z dnia 01 grudnia 2014 r. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu informuję:

          Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu odstępuje od postępowania - konkursu ofert na stanowisko lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji lub balneologii medycyny fizykalnej Poradni Rehabilitacyjnej.

 

wt., 02/12/2014

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza  nabór  na stanowisko lekarza – specjalisty w dziedzinie rehabilitacji lub balneologii i medycyny fizykalnej do pracy w Poradni Rehabilitacyjnej  Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów oraz obowiązki na stanowisku lekarza – specjalisty w dziedzinie rehabilitacji lub balneologii i medycyny fizykalnej do pracy w Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

1.      Tytuł specjalisty w dziedzinie rehabilitacji lub balneologii i medycyny fizykalnej,

2.      Wykonywanie świadczeń medycznych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami,

3.      Umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym,

4.      Dokładność, dyspozycyjność i bezkonfliktowość w pracy,

5.      Doświadczenie, staż pracy na stanowisku lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji lub balneologii i medycyny fizykalnej.

 

Proponowane zatrudnienie:

 

w ramach umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wynagrodzenie:

 

Zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

Wymagane dokumenty:

 

-         Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”,

-         List motywacyjny,

-         Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności

-         Dyplom potwierdzający wykształcenie oraz świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające praktykę  ewentualne staż pracy.

Oświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1. Termin  do   dnia 15 grudnia 2014 r.

2. Sposób składania dokumentów w kopercie zamkniętej: osobiście w Sekretariacie Dyrektora  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.

3. Prosimy o dopisanie na kopercie: „Konkurs ofert na stanowisko – Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji” 

 

Dodatkowe informacje:

1.      Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Bogusława RUCHAŁOWSKA –  Koordynator ds. Zatrudnienia i Płac  w godz. 9:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku –  telefon: 18  442-58-84.

2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),

3. Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

I etap – otwarcie ofert, sprawdzenie spełnienia warunków formalnych, zakwalifikowanie do II etapu i zawiadomienie o wynikach wraz z zaproszeniem do kolejnego etapu;

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

4. Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  18.12.2014 o godz. 10:00.

5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

6. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej : www.szpitalnowysacz.pl . w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania  nie zostaną zwrócone.

8. Dyrektor może odstąpić od postępowania –  konkursu ofert na stanowisko – lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji – bez podania przyczyny.

 

 

pt., 21/11/2014

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza  nabór  na stanowisko PSYCHOLOGA, LOGOPEDY dla potrzeb Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów oraz obowiązki na stanowisku PSYCHOLOGA, LOGOPEDY:

 

1.      Posiadanie kwalifikacji wymaganych odpowiednimi przepisami.

2.      Umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym,

3.      Umiejętność obserwowania i analizowania zmian w zachowaniu pacjenta,

4.      Dokładność, dyspozycyjność i bezkonfliktowość w pracy,

5.      Mile widziane doświadczenie, staż pracy na stanowisku psychologa, logopedy w oddziale udarowym, posiadanie zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających podnoszenie kwalifikacji, umiejętność pracy z pacjentami hospitalizowanymi w Oddziale Neurologicznym a szczególne z pacjentami odcinka udarowego.

 

II. Proponowane zatrudnienie:

 

w ramach umowy cywilno-prawnej – praca w godzinach od 7:00 do 14:35 – wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa zostanie zawarta od dnia 01 stycznia 2015 r.

 

Wynagrodzenie: Stawka godzinowa do negocjacji.

 

III. Wymagane dokumenty:

 

-         Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”,

-         List motywacyjny,

-         Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,

-         Dyplom potwierdzający wykształcenie oraz świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające praktykę  ewentualne staż pracy.

-         Oświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1. Termin  do   dnia 10 grudnia 2014 r.

2. Sposób składania dokumentów w kopercie zamkniętej: osobiście w Sekretariacie Dyrektora  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.

3. Prosimy o dopisanie na kopercie: „Konkurs ofert na stanowisko – PSYCHOLOG, LOGOPEDA”. 

 

V. Dodatkowe informacje:

1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Bogusława RUCHAŁOWSKA –  Koordynator ds. Zatrudnienia i Płac  w godz. 9:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku –  telefon: 18  442-58-84.

2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),

3. Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

I etap – otwarcie ofert, sprawdzenie spełniania warunków formalnych, zakwalifikowanie do II etapu i zawiadomienie o wynikach wraz z zaproszeniem do kolejnego etapu;

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

4. Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  16.12.2014 o godz. 10:30.

5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

6. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej : www.szpitalnowysacz.pl . w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania  nie zostaną zwrócone.

8. Dyrektor może odstąpić od postępowania –  konkursu ofert na stanowisko – PSYCHOLOG, LOGOPEDA– bez podania przyczyny.

 

pt., 21/11/2014

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza  nabór  na stanowisko diagnosty laboratoryjnego Koordynatora Zespołu Pracowni Serologii i Transfuzjologii z Bankiem Krwi  Medycznego Laboratorium Diagnostycznego  Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów oraz obowiązki na stanowisku diagnosty laboratoryjnego –  Koordynatora Zespołu  Pracowni Serologii i Transfuzjologii z Bankiem Krwi  Medycznego Laboratorium Diagnostycznego 

 

1.      Posiadanie kwalifikacji zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U. z 2013 r., poz. 5).

2.      Diagnosta laboratoryjny – koordynator w/w Pracowni zapewnia gotowość do wykonywania badań immunohematologicznych przez całą dobę gwarantując bezpieczeństwo biorców krwi,

3.      Umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym,

4.      Dokładność, dyspozycyjność i bezkonfliktowość w pracy,

5.      Mile widziane doświadczenie, staż pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego Pracowni Serologicznej.

 

II. Proponowane zatrudnienie:

 

w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, proponowany termin zatrudnienia od dnia 01 stycznia 2015 r.

 

Wynagrodzenie: Zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

III. Wymagane dokumenty:

 

-         Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”,

-         List motywacyjny,

-         Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności zgodne z § 28 ust. 1 cyt. wyżej  Rozporządzenia Ministra Zdrowia stanowiącym, że: „Kierownikiem pracowni serologicznej lub immunologii transfuzjologicznej może być diagnosta laboratoryjny mający tytuł specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej…” i z § 28 ust. 2 stanowiącym, że: „Kierownik pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej musi posiadać zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania i autoryzowania badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej, wydane przez dyrektora jednej z jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art.. 4 ust. 3 ustawy o publicznej służbie krwi z dnia 22.08.1997 r., oraz co najmniej dwuletnią praktykę w wykonywaniu badań immunohematologicznych”.

-         Dyplom potwierdzający wykształcenie oraz świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające praktykę  ewentualne staż pracy.

-         Zaświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1. Termin  do   dnia 10 grudnia 2014 r.

2. Sposób składania dokumentów w kopercie zamkniętej: osobiście w Sekretariacie Dyrektora  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.

3. Prosimy o dopisanie na kopercie: „Konkurs ofert na stanowisko – „Koordynator Zespołu Pracowni Serologii i Transfuzjologii z Bankiem Krwi”: 

 

V. Dodatkowe informacje:

 

1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Bogusława RUCHAŁOWSKA –  Koordynator ds. Zatrudnienia i Płac  w godz. 9:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku –  telefon: 18  442-58-84.

2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),

3. Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

I etap – otwarcie ofert, sprawdzenie spełniania warunków formalnych, zakwalifikowanie do II etapu i zawiadomienie o wynikach wraz z zaproszeniem do kolejnego etapu;

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

4. Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  15.12.2014 o godz. 10:30.

5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

6. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej : www.szpitalnowysacz.pl . w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania  nie zostaną zwrócone.

8. Dyrektor może odstąpić od postępowania –  konkursu ofert na stanowisko – Koordynator Zespołu Pracowni Serologii i Transfuzjologii z Bankiem Krwi – bez podania przyczyny.