Dziś jest poniedziałek 13 lipca 2020     Imieniny obchodzą: Ernest, Eugeniusz, Jakub, Justyna, Małgorzata

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Nabór na stanowisko lekarza Oddziału Otolaryngologicznego

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o naborze na stanowisko LEKARZ – SPECJALISTA w dziedzinie OTOLARYNGOLOGII lub OTORYNOLARYNGOLOGII dla potrzeb Oddziału OTOLARYNGOLOGICZNEGO  Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

 

Wymagania w stosunku do kandydatów na stanowisku LEKARZA Oddziału Otolaryngologii:

 

tytuł specjalisty w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii:

 

Proponowane zatrudnienie:

umowa o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowy cywilno-prawnej.

 

Wynagrodzenie:

zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – do uzgodnienia.

 

Wymagane dokumenty:

 

-         Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”,

-         List motywacyjny,

-         Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,

-         Oświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1. Termin  do   dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Sposób składania dokumentów w kopercie zamkniętej: osobiście w Sekretariacie Dyrektora  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.

3. Prosimy o dopisanie na kopercie; „Konkurs ofert na stanowisko –  lekarza Oddziału Otolaryngologicznego”: 

 

Dodatkowe informacje:

1. Kontakt:  Dyrektor  lub Z-ca Dyrektora ds. Personalnych –  telefon: 18  443 78 47

2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),

3. Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

     I. etap – otwarcie ofert, sprawdzenie spełniania warunków formalnych, zakwalifikowanie do II etapu i zawiadomienie o wynikach z zaproszeniem do kolejnego etapu,

     II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej : www.szpitalnowysacz.pl .

5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania  nie zostaną zwrócone.

6. W razie podjęcia decyzji o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno-prawnej – zostanie przeprowadzony konkurs na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

7. Dyrektor może odstąpić od postępowania –  konkursu ofert na stanowisko – lekarza  Oddziału Otolaryngologicznego – bez podania przyczyny.