Dziś jest czwartek 1 października 2020     Imieniny obchodzą: Benigna, Cieszysław, Danuta, Igor

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkurs ofert na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

 

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza konkurs na  stanowiska:

 

 

  1. Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego

  2. Położnej Oddziałowej w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

 

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu MZ z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia MZ z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182) tj.:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,

  3. prawo wykonywania zawodu,

  4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

  5. świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,

  6. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

  7. zaświadczenie o niekaralności,

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

 

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 oraz 6 powinny być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs
są dostępne na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl , w zakładce „BIP”.

 

Oferty należy składać w terminie do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego

33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

 

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału…………………..”
(należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem)

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.