Dziś jest niedziela 20 września 2020     Imieniny obchodzą: Dionizy, Eustachy, Faustyna, Filipina, Irena

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

             Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 217 z późn. zm.)

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert  i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

1)     świadczeń ambulatoryjnych w zakresie działania następujących Poradni: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Preluksacyjnej, Chirurgii Onkologicznej, Otolaryngologicznej, Alergologicznej, Diabetologicznej, Hematologicznej, Ginekologiczno-Położniczej, Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci, Nefrologicznej, Chirurgii Ogólnej

2)     świadczeń szpitalnych w zakresie medycyny ratunkowej wykonywane            w ramach ambulatoriów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

 

1.      Umowa zostanie zawarta na okres:

a)      w przypadku świadczeń o których mowa w pkt 1) ogłoszenia od dnia 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 roku,

b)      w przypadku świadczeń o których mowa w pkt 3) ogłoszenia od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku.

2.      Obowiązujące formularze oferty, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru  Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5 (budynek administracji parter – obok Oddziału Psychiatrycznego) tel. (18) 442-59-26.

3.      W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.

4.      Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Andrzej Fecko – Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru

            w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442 25 926.

5.      Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem:

„Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie …….. ”

-          w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, Sekretariat Dyrektora w terminie do godz. 15.00 dnia 19 grudnia 2014 r.

Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.

6.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:

- w dniu 22 grudnia 2014 roku o godz. 10.00.

7.      Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowe Szpitala: www.szpitalnowysacz.pl  w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

8.      Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

9.      Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji  z oferentami.

10.  Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

 

 

Pełna wersja