Dziś jest wtorek 17 września 2019     Imieniny obchodzą: Dezyderiusz, Franciszek, Justyna, Teodora

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych

                    Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o przyjęcie obowiązków udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w zakresie prowadzenia sesji psychoterapii grupowej oraz konsultacji okulistycznych wykonywanych na potrzeby badań profilaktycznych

 

1. Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku.

2. Obowiązujące formularze oferty, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5 (budynek administracji parter – obok Oddziału Psychiatrycznego) tel. (18) 442-59-26 – począwszy od dnia 6 grudnia 2011 roku.

3. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.

4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: mgr Lidia Zelek – Z-ca Dyrektora ds. personalnych w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 443 – 78 - 68.

5. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie ………….. ” - w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, Sekretariat Dyrektora w terminie do godz. 15.00 dnia 14 grudnia 2011 r. Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia: - w dniu 16 grudnia 2011 roku (piątek) o godz. 13.30.

7. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

8. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.

10. Oferent ma prawo wnieść odwołanie lub złożyć protest dotyczący ogłoszonego konkursu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania-oddziały

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania-poradnie specjalistyczne